Inleiding voorwaarden


Hallo! Het is belangrijk dat je deze algemene voorwaarden goed doorneemt, voordat je gebruik maakt van de diensten van Nanny Nina. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de relatie tussen Nanny Nina en Ouders als Nanny Nina en Oppassers.


Op de services die Nanny Nina biedt met betrekking tot au pairs of gastouders zijn enkel Artikel 1 tot en met 5 en 10.2 m.b.t. professioneel nannies van deze Voorwaarden van toepassing; voor het overige hebben we daarvoor separate overeenkomsten.

Groet! Jasmijn en Lyla

Image page terms_of_service

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN


 1. DEFINITIES

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. Artikel: een artikel uit deze Voorwaarden;

   2. Gebruiker: iedere bezoeker die zich op het Platform met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als Ouder of Oppas of anderszins Nanny Nina heeft gevraagd te bemiddelen als gevolg waarvan een Overeenkomst met Nanny Nina is gesloten waar deze Voorwaarden deel van uitmaken;

   3. Membership: het Membership dat Ouders bij Nanny Nina kunnen afnemen via het Platform;

   4. Nanny Nina of wij: Nanny Nina V.O.F. gevestigd aan de Figeeweg 1-P te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53853997;

   5. Partijen: Gebruikers en Nanny Nina;

   6. Oppas of Oppassers: iedere natuurlijke persoon die, na door Nanny Nina te zijn gescreend, zich op het Platform aanbiedt als oppas voor niet meer dan 3 dagen per week bij 1 gezin en, enkel voor de toepassing van Artikel 1 tot en met 5, gastouders en au pairs;

   7. Oppasdienst: het verrichten van oppasdiensten door een Oppas voor Ouders;

   8. Oppasovereenkomst: de overeenkomst om een Oppasdienst te leveren tussen een Ouder en een Oppas die tot stand is gekomen via het Platform;

   9. Ouders: ouders of wettelijke verzorgers die een Membership hebben en/of Oppasdiensten afnemen via het Platform;

   10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nanny Nina en Gebruiker (waaronder het gebruik van het Platform) en elke wijziging en aanvulling daarop;

   11. Platform: www.nannynina.nl en de iOs en Android app van Nanny Nina, het platform waarop de diensten van Nanny Nina worden aangeboden en de directe bemiddeling tussen Gebruikers door Nanny Nina;

   12. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Nanny Nina.

  2. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per elektronische bericht, waaronder maar niet beperkt tot e-mail.

  3. De definitie van woorden in het enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht.

 


 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

  1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle overige (rechts)handelingen tussen Nanny Nina en Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

  2. De Voorwaarden kunnen eenzijdig door Nanny Nina worden gewijzigd. In een dergelijk geval zal Nanny Nina Gebruikers hiervan tijdig op de hoogte stellen.

  3. Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Nanny Nina zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk bij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling zal worden aangesloten.

 


 1. PLATFORM

  1. Nanny Nina biedt op en via haar Platform aan Gebruikers de mogelijkheid met elkaar in contact te komen om te kunnen voorzien in Oppasdiensten.

  2. Nanny Nina is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor Gebruikers ontstaat.

  3. Nanny Nina is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Platform aan te passen en/of te beëindigen.

  4. Nanny Nina garandeert op geen enkele wijze dat:

   1. het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;

   2. derden het Platform of de systemen van Nanny Nina niet onrechtmatig zullen gebruiken; en

   3. een Oppas een minimum aantal Oppasovereenkomsten via het Platform zal verkrijgen.

 


 1. ACCOUNTS EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM

  1. Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij aan Nanny Nina verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij het Platform uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Elke Gebruiker kan slechts één account aanmaken, dat account is persoonlijk (en mag dus niet worden gedeeld) en kan door een Ouder enkel worden gebruikt voor Oppasdiensten voor zijn eigen gezin.

  2. Door het aanbieden van gegevens op het Platform geeft Gebruiker toestemming deze gegevens te verwerken in overeenstemming met onze Privacy policy

  3. Het Platform biedt de mogelijkheid om reviews over een Oppas te plaatsen. Ouders zullen hun reviews baseren op redelijke gronden en zullen geen teksten plaatsen die onjuist, onredelijk, kwetsend of in strijd zijn met de goede zeden.

  4. Wij behouden ons het recht voor de door Gebruiker opgegeven gegevens of reviews, te wijzigen, weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding.

  5. Wij behouden ons het recht voor Gebruikers toegang tot het Platform op te schorten of te beëindigen als door Gebruiker misbruik wordt gemaakt van het Platform, waaronder maar niet beperkt tot het handelen in strijd met de Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die op internet gebruikelijk zijn, onverminderd het recht van Nanny Nina om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Het is een verwijderde Gebruiker niet toegestaan een nieuw account aan te maken.


 

 1. RELATIE TUSSEN PARTIJEN

  1. Nanny Nina heeft slechts een faciliterende rol bij het tot stand brengen van de Oppasovereenkomsten en het afhandelen van de betaling van de Vergoeding op grond van Artikel 8. Tussen Nanny Nina en de Oppas bestaat geen arbeidsovereenkomst.

  2. Nanny Nina is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nakoming van de Oppasovereenkomst door Gebruikers. In geval van vragen en klachten kan Nanny Nina uiteraard wel een bemiddelende rol spelen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact met ons op als een dergelijke vraag of klacht zich heeft voorgedaan. Nanny Nina is niet aansprakelijk voor niet of onjuist toepassen van de “Regeling dienstverlening aan huis” en de eventuele gevolgen daarvan.

  3. De Oppasovereenkomst is een overeenkomst tussen Gebruikers, waarbij Nanny Nina geen partij is. Op de relatie tussen een Oppas en Ouders is de “Regeling dienstverlening aan huis” van toepassing , ervan uitgaande dat de Oppas niet meer dan 3 dagen in de week bij 1 gezin werkt en niet als zzp-er werkzaam is. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om die regeling goed door te nemen en na te leven. Op de Oppasovereenkomst zijn de Artikelen 7.8, 10 en 11 tussen Gebruikers van toepassing.

  4. Ouders zullen zelfstandig instructies geven aan de Oppas met betrekking tot de uitvoering van de Oppasdienst. De Oppas voert de Oppasdienst geheel naar eigen inzicht uit. Nanny Nina bemoeit zich op geen enkele wijze met de uitvoering van de Oppasdiensten.

 


 1. TOTSTANDKOMING EN ANNULERING VAN EEN OPPASOVEREENKOMST

  1. Een Oppas Overeenkomst komt tot stand wanneer op of via het Platform een oppas verzoek geaccepteerd wordt voor een flexibele of vaste oppas afspraak.

  2. In geval van directe bemiddeling door Nanny Nina zal Nanny Nina de Ouder die op zoek is naar een Oppasdienst een of meerdere Oppassers voorstellen die door Nanny Nina als geschikte Oppas worden gezien.

  3. Ouders kunnen een Oppasdienst kosteloos annuleren maar doen dit bij voorkeur minimaa; 4 uur vantervoren

  4. Oppassers kunnen een Oppasdienst enkel in heel uitzonderlijke gevallen (bijv. bij ziekte) annuleren en stellen Ouders en Nanny Nina daarvan minimaal 4 uur vantervoren op de hoogte, zodat Nanny Nina zich in kan spannen, maar niet gehouden is, een vervangende Oppas te zoeken voor de Ouders. Nanny Nina is niet aansprakelijk jegens Ouders indien een Oppas de Oppasdienst annuleert.

  5. Indien een oppas ziek wordt neemt ze om te beginnen contact op door te bellen naar Nanny Nina. Nanny Nina gaat op zoek naar een vervangende oppas. De oppas belt vervolgens (appjes niet toegestaan) naar de ouders om aan te geven dat ze niet kan komen en dat Nanny Nina op zoek is naar een vervangende oppas.

  6. Professioneel nannies en vaste oppassers worden volgens de wet in geval van ziekte gedurende de 1e 2 dagen, bekend als “ wachtdagen” niet betaald. Daarna geldt de wettelijke doorbetaling van 6 weken ( 70% van het loon of minimumloon) waarover geen kinderopvangtoeslag geldt. Deze wet is ook van toepassing als je zonder een oppasservice je buurmeisje bijvoorbeeld als oppas hebt. Het is onze verantwoordelijkheid je wel hierover te informeren, maar weinig gezinnen en oppassers zijn hiervan op de hoogte.

  7. Ouders en oppas kunnen 15 minuten kosteloos kennismaken.

  8. Als oppassers met een terugkerende afspraak willen stoppen met werken voor een gezin, geldt een annuleringsperiode van minimaal 30 dagen om de ouders in staat te stellen een andere oplossing voor kinderopvang te regelen. We zullen babysitters vragen een boete van 250 euro te betalen als deze termijn niet wordt nageleefd.

    


 2. MEMBERSHIP

  1. Om Oppasdiensten via het Platform af te kunnen nemen, dient een Ouder te beschikken over een Membership. Een Membership is niet vereist voor een “speciaal oppasverzoekje”. Deze Voorwaarden (m.u.v. dit Artikel 7) zijn onverkort van toepassing op een speciaal oppasverzoekje.

  2. Afsluiten: Een Membership sluit je als Ouder af via het Platform tegen de op het Platform genoemde prijs en specifieke membershipsvoorwaarden. Wanneer de membershipsvoorwaarden afwijken van deze Voorwaarden, dan gaan de membershipsvoorwaarden voor.

  3. Herroeping: Als Ouder heb je het recht om binnen 14 dagen na het afsluiten van een Membership dat Membership te herroepen. Herroeping dient binnen veertien dagen na het afsluiten van het Membership plaats te vinden door Nanny Nina duidelijk schriftelijk van de herroeping in kennis te stellen. Herroeping is niet meer mogelijk als met de uitvoering van een Oppasovereenkomst is begonnen binnen de herroepingstermijn.

  4. Membership fee: Het membership fee voor een bepaalde maand wordt in de voorafgaande maand afgeschreven van het door jou geregistreerde bankrekeningnummer.

  5. Wijziging Membership fee: Nanny Nina behoudt zich het recht voor om de Membership fee aan te passen met inachtneming van een termijn van een maand. Mocht je je niet kunnen vinden in de prijswijziging, dan heb je het recht om het Membership binnen een maand nadat de prijswijziging bekend is geworden op te zeggen tegen de datum dat de prijswijziging ingaat.

  6. Inflatiecorrectie: Nanny Nina is gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar haar prijzen te verhogen met een inflatiecorrectie ter hoogte van de CBS Consumenten Prijsindex zonder dat een Ouder gerechtigd is het Membership om die reden op te zeggen.

  7. Opzeggen: Een Membership voor bepaalde tijd wordt automatisch verlengd, tenzij je het Membership met inachtneming van ten minste een maand tegen het einde van de looptijd schriftelijk opzegt. Een Membership voor onbepaalde tijd (of een Membership voor bepaalde tijd dat automatisch verlengd is) kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van ten minste een maand.

  8. Opzeggen vaste Oppas: Indien je een Oppas hebt voor vaste dagen in de week, dan geldt er ten aanzien van die Oppas een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, zodat de Oppas in staat wordt gesteld tijdig een andere baan te vinden.

  9. Minimale lidmaatschap is bij een flexibel lidmaatschap 1 maand. Bij de andere lidmaatschappen is de minimale duur van het lidmaatschap 6 maanden ( behalve indien afgesloten ten tijde van Corona scholen dicht, dan mag het lidmaatschap worden opgezegd zodra de lockdown stopt )

  10. Indien een membership is opgezegd is het niet mogelijk om binnen 3 maanden weer lid te worden en een aanvraag in te dienen.

 


 1. BETALING VAN EEN OPPASDIENST

  1. De betaling van de Oppas verloopt altijd via het Platform. De vergoeding voor een Oppasdienst is opgebouwd uit 3 elementen:

   1. het uurtarief van de Oppas vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren (afgerond naar hele kwartieren).

   2. de transactiekosten ten behoeve van het Platform (die vooraf op het Platform kenbaar zijn gemaakt (0,10 cent per boeking voor oppassers)); en

   3. de bijdrage (0,49 cent per 30 min) ten behoeve van het platform en debiteurenrisico. Dit bedrag gebruiken we om onze Oppassers zekerheid te geven dat ze betaald krijgen (tot een maximum van EUR 250 euro per Oppas per jaar) , tezamen de “Vergoeding”.

  2. Betaling van de Vergoeding door Ouders aan Nanny Nina vindt plaats (i) bij een incidentele Oppasdienst direct na het einde van die Oppasdienst via het Platform (de app) en (ii) bij een structurele Oppasdienst maandelijks direct na het einde van de maand op basis van de door Ouders aan Nanny Nina verstrekte opgave van de uren.

  3. Betaling door Nanny Nina aan de Oppas van het bedrag op basis van Artikel 8.1 onder a vindt plaats bij incidentele Oppasdiensten binnen 10 dagen na het einde van die Oppasdienst en bij een structurele Oppasdienst binnen 10 dagen na de maand waarin die Oppasdienst heeft plaatsgevonden.

 


 1. AANSPRAKELIJKHEID NANNY NINA

  1. Nanny Nina is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Gebruiker, door welke oorzaak of in welke vorm dan ook, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Nanny Nina. In een dergelijk geval is Nanny Nina enkel aansprakelijk voor de eventuele directe daardoor geleden schade tot een maximum van 3 keer Membership fee. Nanny Nina is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door verlies van gegevens of schade als gevolg van onrechtmatige daad.

  2. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker bij Nanny Nina is gemeld.

  3. Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart Nanny Nina zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van het Platform door Gebruiker.

  4. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW aan de zijde van Nanny Nina is zij niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 90 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat Nanny Nina blijvend niet kan nakomen, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn.

 


 1. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID OPPAS

  1. De Oppas zal tijdens het uitvoeren van de Oppasovereenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen handelen. Indien er als gevolg van het uitvoeren van de Oppasdienst schade ontstaat bij het gezin (van de Ouder) door een toerekenbare tekortkoming van de Oppas, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot drie keer de waarde van de geboekte Oppasdienst (het bedrag op grond van Artikel 8.1 onder a) van het betreffende geval zal bedragen.

  2. Alle nannies die bij ons gastouderbureau staan ingeschreven zijn via onze collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering automatisch verzekerd (eigen risico van EUR 125 euro en tot EUR 2.500.000 euro per aanspraak en een maximum van EUR 5.000.000 zoals omschreven in de polisvoorwaarden)


 

 1. COMPENSATIE BIJ ONEIGENLIJK CONTACT TUSSEN GEBRUIKERS

  1. Het is een Ouder niet toegestaan Oppasdiensten van welke aard dan ook af te nemen van een Oppas of gastouder waarmee de Ouder contact heeft gehad via het Platform of waarmee de Ouder anderszins via Nanny Nina in aanraking is gekomen.

  2. Indien de Ouder in strijd met de deze afspraak handelt, en wel contact houdt met oppas of gastouder dan is hij aan Nanny Nina direct een boete verschuldigd ter hoogte van EUR 500 exclusief btw. Ook de oppas rekenen we een boete van 250 euro excl btw.

 


 1. OVERIGE BEPALINGEN

  1. Iedere communicatie tussen Nanny Nina en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet daarvan wordt afgeweken.

  2. De door Nanny Nina opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs. Elektronische communicatie van Nanny Nina aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs.

  3. Gebruiker is uitdrukkelijk niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

  4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en persoonlijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

  5. Er staat een 50 euro boete voor de nanny in geval van het niet komen opdagen bij kennismaking met ouders.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle Overeenkomsten tussen Nanny Nina en Gebruiker is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), tenzij Nanny Nina er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Gebruiker.


v. 09.02.2020