Blog Gastouderbureau nanny nina pedagogisch beleidsplan

 

Pedagogisch beleidsplan Nanny Nina

Lees hier de pedagogische uitgangspunten van gastouderbureau nanny nina

Pedagogisch beleid Nanny Nina

Talentontwikkeling en persoonlijke aandacht  voor het kind staan centraal

 

Voorwoord

Het kan erg druk zijn voor ouders. Een baan, boodschappen, koken het huishouden en tijd voor elkaar maken. Het kan lastig zijn om alle ballen in de lucht te houden en daarnaast ook met alle geduld je kinderen de beste opvoeding te geven. Dit merkten we bij Madelief. Ons doel is om de drukke ouders van vandaag te helpen weer te genieten van het leven door goede opvang te verzorgen die een toevoeging is bij de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen.  

Wij leiden onze gastouders op om met dit pedagogisch beleid te handelen om de beste zorg voor de kinderen te creëren. Ook hebben we meerdere goed opgeleide medewerkers ( SPH, EHBO, psychologe ) die bereikbaar zijn mocht er een gastouder tegen een vraagstuk aanlopen. 

 

Inhoud pedagogisch beleidsplan

 1. Kernwaarden
 2. 4 pedagogische doelen
 3. Kwaliteit borging
 4. Doorlopende ontwikkelingslijn
 5. Vragen en klachtenKernwaarden pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Nanny Nina

In de kernwaarden van onze opvang noemen we “persoonlijk” Dit geldt voor ons bedrijf en onze service maar vooral ook onze gastouders dragen dit uit. De gastouders zijn werkzaam bij gezinnen thuis en hebben door deze kleinschalige omgeving de tijd om veel aandacht aan de kinderen te geven. Persoonlijke aandacht, zij zien hoe een kind zich ontwikkeld en waar eventueel een klein beetje extra aandacht moet worden gegeven. Ook kijkt de gastouder naar talent onwikkeling, waar blinkt het kind in uit of wat boeit hem of haar? Samen ontdekken wat goed lukt en met dit zelfvertrouwen ook onbekende ontwikkelingsgebieden aan te vangen.  De gastouder draagt zorg voor het opbouwen van een band met het kind, zodat het kind zich veilig voelt om op ontdekking te gaan! Avonturen en ontdekkingstochten, speurtochten, maar ook de kleine dingen als samen boodschappen doen met de gastouder dit stimuleren we om kinderen op een veilige manier kennis te laten maken met de wijde wereld.

 

Onze gastouders werken vanuit deze kernwaarden:

 • Persoonlijke aandacht voor het kind 
 • Ontwikkeling van de eigenheid van het kind 
 • Talentontwikkeling

 

Pedagogische doelen

Dit pedagogisch beleid biedt uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van onze gastouders. We screenen en trainen alle gastouders, dit plan is onderdeel van de training. 

 De vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven, zoals in de Wet Kinderopvang genoemd, bepalen hoe onze gastouders in de praktijk handelen. Rekening moet wel worden gehouden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Per leeftijdsgroep wordt onder de basisdoelen voor de verschillende levensfasen de ontwikkeling geschetst.

Emotionele veiligheid 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;

 

Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

 bevordert Kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, ten einde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;

 

interactie ontwikkeling van de kinderen.

Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, ten einde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

 

Overdracht van normen en waarden

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

 

Emotionele veiligheid

Dit pedagogische basisdoel is erg belangrijk en een voorwaarde voor het realiseren van de andere pedagogische basisdoelen en het algemene welbevinden van het kind. Emotionele veiligheid is nodig voor veilige hechting. Indien kinderen niet veilig gehecht zijn kan dit zich later uiten in de emotionele ontwikkeling, leerproblemen, lage eigenwaarde en het aangaan van relaties. 

Welbevinden

Welbevinden betekent ‘het naar je zin hebben’ of ‘je op je gemak voelen’. Indien kinderen zich welbevinden zullen ze vol zelfvertrouwen en moed de wereld gaan ontdekken. Al spelend en immer op zoek naar nieuwe ervaringen is dit is het begin van de ontwikkeling naar een zelfstandig en uniek individu.

 De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow geeft de basisbehoeften van kinderen weer in een piramide, met als basis lichamelijke behoeften, zoals eten, drinken, warmte en veiligheid. De belangrijkste basisbehoeften zijn: 

 1. Lichamelijke behoeften
 2. Behoefte aan een liefdevolle benadering 
 3.  Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit

De volgorde van deze basisbehoeften is niet willekeurig. Als aan de eerste behoefte niet wordt voldaan, komen kinderen niet toe aan het vervullen van de andere behoeften. 

 

Hoe gebruiken onze gastouders deze kennis?

Het een grote verantwoordelijk, zorgen voor kinderen. Doordat de gastouder kan hij of zij gelukkig persoonlijke aandacht geven om een veilige situatie te creëren: samen activiteiten ondernemen en complimenten of tips geven is mogelijk. Er is daardoor ruimte om de unieke kenmerken van elk kind te ontdekken en oog te hebben voor de eigenheid van het kind. Waar nodig een duwtje in de rug of een hand tijdens het oversteken, maar vooral het bieden van de veilige omgeving is essentieel om het kind zelf te laten ontwikkeling. Structuur en regels zijn de hoekstenen van een veilige omgeving, de gastouder draagt zorg voor het duidelijk stellen van grenzen waarbij er respectvol wordt omgegaan met het kind. 

 

 1. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties.

Elk kind is uniek. En zo prachtig op elk een andere manier. En elk kind heeft andere talenten en interesses. Tijdens de opvoeding van kinderen moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan. De gastouder kan bijdragen aan het ontwikkelen van de persoonlijke competentie. Een persoonlijkheid met persoonskenmerken zoals zelfstandigheid, veerkracht en vertrouwen. Deze kenmerken helpen hen later om uitdagingen aan te gaan en op de juiste manier op te lossen. 

“De Brede ontwikkeling “ 

 • Motorische en sensomotorische ontwikkeling 
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling 

De verschillende ontwikkelingsgebieden hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. 

Ontwikkelingspsycholoog Vygotsky maakt onderscheid tussen wat een kind kan bereiken zonder hulp en met hulp. Er is daarbij het  onderscheid tussen het actuele ontwikkelingsniveau: datgene wat een kind zelfstandig kan bereiken, en de zone van naaste ontwikkeling: datgene wat een kind kan bereiken als hij hulp krijgt van een volwassene of van een kind dat al verder is in zijn ontwikkeling. 

Volwassenen kunnen kinderen op diverse manieren helpen om nieuwe vaardigheden te leren. Indien volwassenen dit doen kan het kind sneller een nieuwe vaardigheid leren dan als hij of zij het zelf had moeten leren. Een volwassene, of een kind dat al verder is in zijn ontwikkeling, brengt het kind op deze manier naar de zone van de naaste ontwikkeling.

Onze gastouders zijn zich bewust van deze fasen in de ontwikkeling van een kind en dragen actief bij aan de ontwikkeling van de kinderen waar zij voor zorgen. De persoonlijke aandacht die de gastouder heeft voor het kind zorgt ervoor dat maximaal kan worden gekeken naar de ontwikkeling en, terwijl er zorg wordt gedragen voor de eigenheid van het kind, kan worden ondersteund in de persoonlijke ontwikkeling.  De gastouder heeft de tijd om per kind te observeren hoe de ontwikkeling gaat:  waar kijkt hij/zij naar, wat vindt hij/zij interessant, hoe reageert hij/zij. Aan de hand hiervan kan de gastouder met meer of minder hulp naadloos aansluiten in de ontwikkelingsstimulering van het kind. 

 

 1. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie 

Sociale omgang is een belangrijk element in de ontwikkeling van kinderen. Hoe je in bepaalde omgevingen en culturen met elkaar omgaat is iets dat kinderen moeten leren. Samen spelen is essentieel voor de ontwikkeling, leren hoe je ruzie maakt, hoe je moet delen en hoe je prettig omgaat met elkaar. Kinderen leren op deze manier hoe sociale regels werken en maken zich de vaardigheden eigen om later als ze groot zijn met zelfvertrouwen en eigenwaarde deel kunnen nemen aan de maatschappij. Heel vaak zie je kinderen die hetzelfde gedrag vertonen als volwassenen. Dat is omdat kinderen immiteren wat ze zien. Onze gastouders geven daarom altijd het goede voorbeeld en overleggen ook met de ouders hoe zij graag willen dat de gastouder in bepaalde situaties handelt. 

Onze gastouders

Onze gastouders stimuleren kinderen om op ontdekking te gaan en samen met andere kinderen te ontwikkelen op het sociale gebied. Positieve communicatie en belonen in plaats van straffen dragen hieraan bij. Het leren van de sociale regels gaat met een beetje hulp van buiten, leren delen bijvoorbeeld is iets waar een gastouder echt me kan helpen. Ook als kinderen samen spelen is de gastouder in de buurt om waar nodig extra hulp te geven en bij te sturen. Persoonlijke aandacht en inzicht in de ontwikkeling van het kind zorgt ervoor dat de gastouder verschillende situaties kan inschatten en verschillende activiteiten kan bedenken die past bij de kinderen. Zo voelt elk kind zich gewaardeerd en veilig en kan het zich optimaal ontwikkelen op alle vlakken. 

.

 1. Overdragen van waarden en normen

Speelse, jonge kinderen groeien op. Ze vormen hun eigen mening en worden zelfstandig. Van zelf naar school fietsen tot een sport kiezen en een weg vinden in het leven. Ze gaan deel uitmaken van onze samenleving. Om in deze samenleving goed te kunnen functioneren moeten kinderen leren samenwerken met andere mensen en leren rekening te houden met andere mensen. De gastouder helpt dit proces op gang door kinderen te betrekken, vragen te stellen of gesprekken te voeren die ze aanzet tot nadenken. Het betrekken van kinderen in gesprekken en vraagstukken zorgt ervoor dat ze zelf een mening kunnen gaan vormen en zich gewaardeerd voelen.  

Onze gastouders laten kinderen daarom waar mogelijk meedenken en nemen hun mening mee in besluitvorming. Ze zorgen voor structuur en zorgen dat kinderen de regels leren kennen en geven grenzen respectvol en doortastend aan. 

Straffen en belonen

 Gast- en vraagouders worden geadviseerd regelmatig met elkaar te overleggen over de regels die het gastkind moet leren hanteren en de wijze waarop dit wordt gestimuleerd. Ook bij de selectie van gastouders, de koppeling tussen vraag- en gastouder en de begeleiding zal aandacht besteed worden aan positieve en negatieve aandacht (belonen en straffen). We hanteren daarbij de volgende door pedagogische deskundigen aangedragen adviezen: 

 

   • Duidelijke regels
   • Regels consequent toepassen 
   • Regels overdragen via voorbeeldgedrag 
   • Rekening houden met de leeftijd van het kind
   • Uitleggen waarom je de regel hanteert 
   • Waar mogelijk goed gedrag belonen in plaats van slecht gedrag bestraffen.

Ontwikkeling per levensfase van de kinderen

Wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, wordt bepaald door de ontwikkelingsfase waarin het verkeert.  Inzicht in deze verschillende ontwikkelingsfasen kan de gastouder helpen het kind dat te bieden wat het in de betreffende fase nodig heeft.  Hieronder worden per leeftijdsgroep de ontwikkelingen geschetst van de volgende vier ontwikkelingsgebieden: 

 

  • lichamelijke/persoonlijke ontwikkeling
  • verstandelijke/emotionele ontwikkeling
  • sociaal-emotioneel veiligheid

Het is belangrijk om te bedenken dat niet elk kind zich in hetzelfde tempo ontwikkelt!

 

 

 2.1 De ontwikkeling van 0 tot ongeveer 1.5 jaar

 Lichamelijk/Persoonlijk: De lichamelijke verzorging en hygiëne spelen een belangrijke rol in deze leeftijdsfase. Tijdens het koppelingsgesprek worden deze zaken vastgelegd voor zover aan de orde, zoals verschonen, handen wassen, tandenpoetsen, voeding, eventueel medicijngebruik, kleding, slapen en omgang met huisdieren. Verder heeft het kind oefenmogelijkheden voor de lichamelijke functies nodig. (draaien, zitten, staan en lopen) Er wordt geadviseerd een overdrachtsschrift ( het z.g. heen- en weerschriftje) te gebruiken. 

Verstandelijk/ Emotioneel :Er is een sterke behoefte aan ritme en regelmaat. Elk kind heeft nog sterk zijn eigen leefritme. Regels komen aan het einde van deze periode. Communicatie, verbaal en non-verbaal, is vanaf het begin belangrijk. Daarnaast is er behoefte aan stimulering van de zintuigen. In deze fase is praten , knuffelen en liedjes zingen met het kind belangrijk.

Sociaal-emotioneel De behoefte aan lichaamscontact is in deze periode erg sterk. Het geeft het kind een vertrouwd en veilig gevoel. Het kind heeft een eigen plekje nodig bij vaste verzorgers.

 

De ontwikkeling van kinderen tussen 1.5 – 2.5 jaar

 Lichamelijk/persoonlijk :Een ruime en veilige leefomgeving waar het kind zijn grove motoriek zoals klimmen, rennen, fietsen kan oefenen, is nodig. Daarnaast is kennismaking met verschillende materialen belangrijk. Ook de fijne motoriek begint op gang te komen, bijvoorbeeld de boterham met een vorkje prikken, torentjes bouwen en scheppen in de zandbak. De beheersing van spieren wordt steeds beter. Tegen het einde van de dreumesperiode (± 2,5 jaar) krijgt het kind beheersing over de sluitspieren en zou begonnen kunnen worden met de zindelijkheidstraining. De leeftijd waarop kinderen hieraan toe zijn is verschillend.

 

Verstandelijk/emotioneel Een geordende omgeving om zelf te kunnen ordenen is belangrijk. Het spelmateriaal moet prikkelend zijn. Er is behoefte aan actieve taalstimulering zoals boekjes lezen, liedjes zingen, puzzelen en natuurlijk de omgeving verkennen zoals de kinderboerderij, speeltuin enz. 

 

Sociaal-emotioneel : Structuur, regelmaat en vaste verzorgers zijn voor het kind belangrijk als basisveiligheid voor het ontwikkelen van eigen initiatieven. Het kind heeft behoefte aan positieve zelfbevestiging. Het kind wil graag zelf allerlei handelingen doen om ervarend te leren. Contact met leeftijdsgenootjes begint in deze periode te komen. Materiaal voor imitatiespel is nodig. 

 

2.3 De ontwikkeling van kinderen tussen 2.5 – 4 jaar 

Persoonlijk/Lichamelijk :Er moet ruimte zijn om te experimenteren. De opbouw in moeilijkheid van spelmateriaal is belangrijk, waarbij als uitgangspunt geldt dat het spel uitdagend moet blijven. Het kind heeft behoefte aan oefening van de fijne motoriek, zoals kleuren, verven, plakken en daarnaast ruimte om energie kwijt te kunnen. 

 

Verstandelijk/emotioneel :Het kind wil zijn eigen verhaal kwijt en heeft behoefte aan verbale communicatie met volwassenen en leeftijdsgenootjes. De behoefte om verstandelijke vaardigheden aan te leren begint zich te ontwikkelen. De intelligentie ontwikkeling wordt ook gestimuleerd door de kinderen te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken en hen hierover te informeren. Gastouders kunnen kinderen opdrachten geven om dingen te halen. Kinderen worden ook gestimuleerd door hen zelf te laten nadenken, door niet alles zelf voor de kinderen te doen. 

 

Sociaal-emotioneel: Materiaal voor fantasie en imitatiespel zijn nodig. Er is behoefte aan saamhorigheid en oefenen van de sociale vaardigheid. Daarnaast ontstaat de behoefte aan een plek om zich terug te trekken, alleen of samen met leeftijdsgenootjes. De behoefte aan positieve zelfbevestiging blijft ook op deze leeftijd belangrijk evenals de behoefte aan duidelijke regels. Spelen met poppen of bouwen met blokken en auto’s erbij kan de fantasie stimuleren. 

 

2.4 De ontwikkeling van 4-8 jaar 

Persoonlijk/Lichamelijk : Er is in deze periode sprake van een snelle motorische ontwikkeling, de kinderen hebben moeite om de eigen groei bij te houden. Ze proberen vaak dingen die nog te moeilijk zijn. Het gaat nu steeds meer om het bewegen met een doel in plaats van bewegen om het bewegen. De fijne motoriek ontwikkelt zich vanuit de polsen en niet meer vanuit de schouders en elle bogen. 

Verstandelijk/emotioneel: Veel vaardigheden die kinderen opdoen op school worden elders nogmaals geoefend. Kinderen in deze leeftijd nemen spraak van anderen over. Ze gebruiken taal nu ook om zichzelf er mee uit te drukken. Hierdoor gaan ze ook steeds meer vragen over de wereld om zich heen, over relaties, over hun lichaam enz. Fantasie en werkelijkheid worden in het begin nog door elkaar gehaald. Kinderen kunnen in deze leeftijd meer denken in oorzaak en gevolg. In zintuiglijk opzicht kunnen de kinderen gedifferentieerder waarnemen: details en overzicht. 

Sociaal- emotioneel : Het samenspelen met andere kinderen neemt een belangrijke plaats in. De invloed van buiten het gezin wordt groter. De relaties tussen kinderen onderling worden belangrijker. Een kind in deze leeftijdsfase is in staat constructiever in een groep te spelen; kan zich verplaatsen in andermans gevoelens, vergelijkt regels en houdt zich aan spelregels. Het kind gaat ook zijn grenzen zoeken.

 

De ontwikkeling van kinderen van 8-12 jaar 

Persoonlijk/Lichamelijk De meeste basisvaardigheden hebben de kinderen nu onder de knie. De bewegingen worden door grote kinderen primair gebruikt om iets mee te doen, bijv. sporten. De fijne motoriek verfijnt zich; schrijven van cijfers en letters op een lijntje is nog een behoorlijke ‘priegelklus’. 

Verstandelijk/emotioneel Het denken is concreet gericht: de werkelijkheid wordt in toenemende mate belangrijker voor kinderen. Met behulp van concrete dingen ontwikkelen zij het zelfstandig denken en logisch redeneren. 

Sociaal-emotioneel De leeftijdsgroep wordt richtinggevend voor de normen. Er zijn regelmatig conflicten met de normen van de volwassenen. Aan de ene kant worden de kinderen steeds zelfstandiger, aan de andere kant kunnen ze nog niet buiten de volwassenen; ze hebben behoefte aan een steuntje in de rug op hun ontdekkingsreis naar zelfstandigheid.

Kwaliteit waarborging   

Nanny Nina organiseert met onze officieel partner het Rode Kruis Nederland minstens om de 2 maanden een EHBO workshop. Deze workshop is voor ons speciaal gericht op kinderen en de gastouder leert hier hoe om te gaan met de ongelukken die tijdens het oppassen voor kunnen komen. We bieden een cursus aan voor oppassers en eentje speciaal voor gastouders die ook voldoet aan de wettelijke eisen. Ook krijgen alle gastouders en oppassers de Madelief EHBO kaart met een samenvatting van de cursus.     

 

Bijeenkomsten voor gastouders

Voor oppassers, au pairs en gastouders organiseert Nanny Nina bijeenkomsten waar ervaringen en kennis kunnen worden gedeeld en deskundigen worden uitgenodigd om lezingen te geven. Via deze bijeenkomsten kunnen minimaal 16 uur aan training en begeleiding worden ontvangen door de gastouders. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een lezing gegeven met het thema “kindermishandeling”. 

Ondersteuning van de gastouders

Een expert panel met ervaren gastouders, psychologen en Sociaal Pedagogisch hulpverleners is telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen.

Opvangomgeving 

De omgeving waar de gastouder werkt moet voldoen aan bepaalde eisen. Ook de groepsgrootte is vastgelegd. Deze moeten beide voldoen aan de regels vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Deze eisen worden jaarlijks door ons getoetst door middel van een huisbezoek aan de opvanglocatie en worden gecontroleerd door de GGD

 • Algemeen: De opvanglocatie is altijd rookvrij en de opvanglocatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het Bouwbesluit.
 • Speelruimte: Elke gastouder heeft een verantwoorde en veilige ruimte om te kunnen spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. Het speelgoed is veilig, gevarieerd, uitdagend en stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van een kind. Er is aandacht voor spel, bewegen, muziek en voorlezen. 
 • Slaapruimte Voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte, goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Buitenspeelmogelijkheden De gastouder biedt veilige buitenspeelmogelijkheden. Dit kan zijn in de eigen tuin, maar het kan ook een buitenspeelplaats in de directe omgeving zijn. In alle gevallen is de buitenspeelruimte veilig en is hij afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Leeftijdsopbouw en aantal opvangkinderen 
 • Bij een gastouder worden maximaal zes kinderen in de leeftijd tot 13 jaar gelijktijdig opgevangen. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
 • Bij een gastouder worden maximaal vijf kinderen tot 4 jaar gelijktijdig opgevangen.
 •  Bij een gastouder worden maximaal 4 kinderen tot 2 jaar gelijktijdig opgevangen, Waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Achterwacht Als een gastouder 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, is er een andere volwassene als achterwacht stand-by. Deze achterwacht is tijdens de opvang altijd telefonisch bereikbaar en moet in geval van calamiteiten snel (binnen 15 minuten) aanwezig zijn. 

Veiligheid en gezondheid

Elk jaar checken wij of de opvanglocatie nog voldoet aan de eisen en veilig en hygiënisch is.

Doorlopende ontwikkelingslijnen

De nieuwe kwaliteitsmaatregel in de Wet IKK vinden wij een erg goede ontwikkeling. De ontwikkeling van elk kind moet worden gevolgd en de doorlopende ontwikkellijn moet worden  vastgelegd met zowel opvang en school.

Kindermishandeling

Het is belangrijk dat onze gastouders signalen herkennen van kindermishandeling. Om dit te kunnen doen worden in ons “Kindermishandeling” document voorbeelden gegeven en wordt aangegeven hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling.  

 

Vragen en Klachten

Wij staan  altijd open voor feedback en beantwoorden eventuele vragen graag. Ook klachten willen we horen om meteen passende maatregelen te kunnen nemen. Indien we er niet uitkomen kan altijd contact worden opgenomen met de geschillen commissie.

Groet,
Jasmijn Kok houder gastouderbureau nanny Nina

[email protected]

Nanny Nina BV

[email protected]

www.nannynina.nl

Hendrik Figeeweg1-P

2031BJ Haarlem

 

contact informatie gastouderbureau Nanny NIna

KvK 78234786

BTW NL 851045042B01

RSIN 851045042

LRK 338140840