Blog \ 6 weken verzekering gastouder aan huis | Nanny Nina

6 weken verzekering gastouder aan huis

Nanny Nina opent ziekte verzekering voor gastouders aan huis

Als je gastouder aan huis ziek is, dan ben jij als gezin verantwoordelijk voor het doorbetalen van je gastouder gedurende  6 weken. Dit staat in de Regeling dienstverlening aan huis. Dit gaat om 70% van het inkomen maar zeker minimumloon. Vaak heb je in het contract wel vastgelegd dat je gebruik maakt van een uitzondering in de wet die 2 wachtdagen instelt. Staan de 2 wachtdagen niet apart vermeld in je contract? Dan zijn deze dus niet van toepassing en betaal je meteen vanaf dag 1 de gastouder door als ze ziek is.

Dit is zwaar, want je moet in de tijd dat je vaste gastouder aan huis ziek is óók nog een inval nanny betalen. En je hebt over de uren dat je gastouder ziek is geen recht op kinderopvangtoeslag omdat je nanny niet gewerkt heeft.

Nieuwe gastouder ziekte verzekering

Omdat dit risico groot is voor gezinnen heeft Nanny Nina een verzekering bedacht. Gezinnen betalen hierbij 0,75 cent per uur en Nanny Nina betaalt de gastouder aan huis minimumloon door gedurende maximaal 6 weken per jaar. Deze regeling is mogelijk voor gastouders die via het gastouderbureau van Nanny Nina werken maar en ook voor gezinnen die deze regel los willen afsluiten omdat ze al bij een ander bureau zitten met hun gastouder. Meer vragen hierover kunnen worden gestuurd naar inf0@nannynina.nl

Regeling dienstverlening aan huis (stukje over ziekte)

Hierbij het stuk uit het Burgerlijk wetboek dat over ziekte gaat bij de regeling dienstverlening aan huis. Het volledige stuk is te lezen in deze link naar de site van de regeling dienstverlening aan huis 

Burgerlijk Wetboek (BW)
Een belangrijk deel van de rechten en verplichtingen van werknemers is neergelegd in titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. Titel 7.10 BW bevat onder meer bepalingen over de verschuldigdheid van het loon bij een verhindering de bedongen arbeid te verrichten (art. 7:628 en 7:629 BW), een recht op doorbetaalde vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week (art. 7:634 BW), de aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten (art. 7:658 BW) en (een belangrijk deel van de) bepalingen omtrent ontslag, zoals de daarbij in acht te nemen termijnen en bepaalde opzegverboden (art. 7:667-686 BW).


De handhaving van de verplichtingen uit titel 7.10 BW wordt overgelaten aan de partijen bij de arbeidsovereenkomst zelf. Zij kunnen de wederpartij aanspreken op nakoming van die verplichtingen en zo nodig een rechtsvordering instellen bij de civiele rechter.


In titel 7.10 BW zijn twee bijzondere bepalingen opgenomen voor huishoudelijk personeel. De eerste is art. 7:655 lid 4 BW. Dit wetsartikel betreft de verplichte verstrekking door de werkgever aan de werknemer van een schriftelijke opgave van gegevens, zoals het overeengekomen loon en de gebruikelijke arbeidsduur. Voor huishoudelijk personeel geldt dat deze opgave slechts door de werkgever hoeft te worden verstrekt wanneer de werknemer er om verzoekt.


De tweede bepaling is van grotere importantie. Het betreft art. 7:629 lid 2 BW, inzake de loondoorbetaling bij een verhindering de bedongen arbeid te verrichten ten gevolge van ziekte. Op werkgevers rust normaal gesproken de verplichting bij ziekte gedurende 104 weken 70% van het (gemaximeerde) loon door te betalen (eventueel door het UWV met nog eens 52 weken te verlengen wanneer de werkgever tekortschiet in zijn re- integratieverplichtingen). Deze verplichting is ingevolge het tweede lid van art. 7:629 BW beperkt tot zes weken voor de werkgever van de werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat.


De overige bepalingen van titel 7.10 BW, bijvoorbeeld die met betrekking tot doorbetaalde vakantie en aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, zijn wel van toepassing op huishoudelijk personeel dat minder dan op vier dagen werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst.